เ อ า เ ห อ ะ เ มิ ง

posted on 20 Sep 2009 21:57 by makeemaka

ก า ร ทำ ก า ร เ กษ ต ร แ บ บ ใ ด   ทำ ล า ยสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม น้ อ ย ที่ สุ ด

 1.  ทำ น า     2. น า เ ก ลื อ

 3.  ส ว นผั ก   4 .   ส ว น ผ ล ไ ม้

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

นาเกลือมั้ง

#3 By easygirl.iam on 2010-03-30 19:02

สวนผัก open-mounthed smile
นาเกลือโว้ย

#1 By ecOnuizer on 2009-10-13 21:25