เ ฝ้ า ร อ

posted on 10 Aug 2009 10:17 by makeemaka

 

 

ผ ม ว่ า บ า ง ค รั้ ง จำ น ว น เ ว ล า ที่ ผ่ า นไ ป สำ คั ญ

 

บ า ง ค รั้ ง ผ ม เ ฝ้ า ร อ เ วล  า ใ ห้ ล่ ว ง ลั บ ไ ป เ ร็ ว ๆ

 

ส่ ว น ใ ห ญ่ ผ ม เ ป็ น ค น ที่ วิ่ ง ต า ม ห า เ ว ล า อ ยู่ เ ส ม อ

 

วิ่ ง ต า ม ห า   ถ า ม ถึ ง   ว่ า เ มื่ อ ไ หร่ จ ะ ถึ ง  

 

แ ต่ ค รั้ งนี้ เ ว ล า พ า ผ ม ม า

 

พ า เร า ม า

 

อ า จ จ ะ ดี บ้ า ง ร้ า ย บ้ า ง

 

แ ต่ ผ ม รู้ ว่ า เ วล า ที่ ผ่ า น ม า มี ค่ า ม า ก

 

 

 

 

 

 

edit @ 10 Aug 2009 10:45:01 by StitcH

Comment

Comment:

Tweet

กุอยากงามอย่างมีคุณค่า

#7 By kikgayves on 2009-08-20 16:20

ซึ้งทรวง T T'


ปล ยินดีที่ได้รุ้จักแค่ะ :)
Hot!

#5 By JIRA on 2009-08-16 10:40

ขับเคลื่อนด้วยเวลา
...
เช่นอะไรบ้างนะ

(นู่นนี่นั่น)

#4 By JIRA on 2009-08-16 10:40

ไม่อยากแก่

#3 By easygirl.iam on 2009-08-13 15:10

big smile

#2 By ecOnuizer on 2009-08-10 11:09

นั่นแหละ ของมีค่า จะมีค่าเมื่อมันผ่านมาแล้ว