เ ร า ต อ น เ กิ ด ม า เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ห มื อ น ย า ง

 

ค่ อ น ข้ า ง มี ต้ น แ บ บ   มี แ ม่ พิ ม สำ ห รั บ ก าร เ รี ย น รู้

 

แ บ บ อ ย่ า ง ห รื อ แ ม่ พิ ม เ ร า มี ผ ล ต่ อ ชี วิ ต ม า ก

 

แ ต่ กร ะ นั้ น ก็ เ ห อ ะ  ม า ก น้ อ ย นั้ น  ก็ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น อ ยู๋ กั บ แ ม่ พิ ม เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว

 

ย อ ม รั บ ว่ า ส่ ว น ห นึ่ ง ก็ ขึ้ น อ ยู่ กั บ วั ต ถุ ดิ บ ข อ ง เ ร า ด้ ว ย

 

ซึ่ ง แ ต่ ล ะ วั  ส ดุ  ต อ บ ส น อ ง ต่ อ แ ม่ พิ ม ต่ า ง กั น

ทุ ก ค น ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ค่อ ย ๆ ไ ด้ รั บ ก า ร พิ ม ล ว ด ลา ย เ ติ ม แ ต่ ง

ต อ น เ  ด็ ก อ า จ ง่ า ย

แ ต่ พ อโ  ตม า วั ส ดุ เ ริ่ ม แ ข็ ง ขึ้ น

จ า ก วั ส ดุ ที่เ ป็ น ก้ อ น เ ป ล่ าที่ ไ ว้ สำ ห รั บ โด น พิ ม

เ ริ่ ม แ ข็ง

..

.

 

 

แ ต่ เ อ า เข้ า จ ริ ง แ ล้ ว ห า รู้ ไ ม่ ว่ า จิ ง ๆ แ ล้ ว แ ม่ พิ ม ที่ เ พิ่ ม ล ว ด ล า ย จำ กั ด ข น า ด แ ต้ ม สี สั น นั้ น

 

ก่ อ น ห น้ า นี้ ก็ เ ป็ น ก้ อ น ย า ง เ ห มื อ น เ ร า

 

บ อ ด ต า ม ต ร ง เ ล ย

  

คุ ณ ก้ อ เ ป็ น ก้ อ น ย า ง เห  มื อ น เ ร า

 

อ ย่ า ใ ช้ คว า ม แ ข็ ง เ พ ร า ะ คุ ณ อ า ยุ เ ย  อ ะ ม า ทำ ล ว ดล า ย เ ร า

 

บ อ ก เ ร า สิ ว่ า  ล ว ดล า ย ที่ คุ ณ มี ไ ด้ ม า ยั ง ไ ง

 

เ ร า อ ยา ก มี บ้ า ง ไ ห ม

 

เ ข้ า ใจ ถึ ง วั ต ถุ ดิ บ ข อ งเ ร า บ้ า ง

 

แ ล ะ บ า งที ล อ ง คิ ด ดู บ้ า ง ว่ า มั น เ ห ม าะ ก ะ เ ร า ไ ห ม

 

 

อ ย่ า เ อ า ลา ย ที่ คุ ณ เ พิ่ ง ไ ด้ ม า ให ม่ ม า อ ว ด เ ร า เ ล ย

 

ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง คุ ณ กะ เ ร า ก้ อ ต่ า ง กั น

 

วั ต ถุ ดิ บ ก็ ต่า ง

 

เ ร า ฟั ง แล ะ พ ย า ย า ม เ ข้ า ใ จ เ รี ย น รู้ คุ ณ ไ ด้

 

แ ต่ คุ ณก้ อ ต้ อ ง ฟั ง

 

 แ ล ะ ปั๊ ม ล าย จ า ก เ ร า ไ ป บ้ า ง

edit @ 7 Jul 2009 20:43:25 by StitcH

Comment

Comment:

Tweet

พัก่พุ่กพะดเดกั่ดกั่พั่พะพะพะพะห่พะด่ด่ดะด่ด่ด่ดะดเกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกด

#5 By เห้กหะ (202.28.45.25) on 2010-08-11 12:49

เมื่อไรจะอัพซักที ชีวิตคิดไรมั่งมั้ยห๊ะ

#4 By easygirl.iam on 2009-07-24 13:15

แล้ววันนึงเราก็จะแข็ง
ต้องเป็นแม่พิมให้วัตถุดิบอื่นต่อไป

โดยปริยาย...โดยปริยาย...
โดยปริยาย...

#3 By JIRA on 2009-07-11 11:18

อารายเริ่มแข็งขึ้นว่ะ

#2 By kikgayves on 2009-07-08 09:23

ปรัชญาสัดๆ

#1 By ecOnuizer on 2009-07-07 21:16