เ ง า

posted on 11 May 2009 12:20 by makeemaka

 

เ ง า ไ ม่ มี ชี วิ ต แ ล ะ เ ติ บ โ ต ไ ม่ ไ ด้  

 

มี แ ต่ เ ร า เ ท่ า นั้ น ที่ ส า ม า ร ถ เ ติ บ โ ต ไ ด้

 

เ ลี้ ย ง ดู ตั ว เ อ ง ก็ พ อ ไ ม่ ต้ อ ง เ ลี้ ย ง ดู เ ง า  

 

เ ยี่ ย ม จ ริ ง เ ล ย พี่ กู 

 

Comment

Comment:

Tweet

ก็กูชอบ

แค่นี้พอมั้ย?

#1 By ecOnuizer on 2009-05-19 09:17